Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Iedere organisatie van KleindierNed voert beleid om dierenwelzijn te bevorderen, passend bij de eigen organisatie. Samen werken we aan de verbetering van de zorg voor het welzijn van de gehouden dieren. Dierhouderijrichtlijnen waarin huisvesting en verzorging van dieren aan bod komen zijn een belangrijk middel hierbij.

Gezamenlijk hebben wij een monografie Houderijrichtlijnen voor de gehouden dieren binnen KleindierNed opgesteld. Hierin beschrijven wij:

  • de doelstelling van houderijrichtlijnen
  • het juridisch kader
  • de opbouw van een houderijrichtlijn
  • de houderijrichtlijnen van de aangesloten organisaties

Houderijrichtlijnen zijn dynamisch. Nieuwe inzichten over het houden van dieren worden steeds verwerkt.

Ook gezamenlijk hebben wij een document ontwikkeld over het verantwoord omgaan met het doden van dieren in de dierliefhebberij. Het mogen doden van dieren is belangrijk in de fokkerij van kippen, eenden, konijnen en duiven. Lees hier het interview met Levende Have waarin Jan Dirk Nijkamp en Sible Westendorp dit toelichten.

Verzoek aan Minister

KleindierNed heeft een verzoek aan de Minister gedaan om het doden van gezelschaps- en hobbydieren door de fokkers te behouden. Dit doden moet verantwoord plaatsvinden en om redenen als uitzichtloos lijden, ernstige gezondheidsproblemen, of van wege consumptie van dieren. Natuurlijk nemen wij afstand van houders die hun dieren op onjuiste gronden en op wrede wijze doden en ondersteunen wij op dit punt amendement 35 398 Nr.8. Dat hebben wij de woordvoerders van de fracties per mail laten weten.

Fokbeleid

Tenslotte hebben diverse verenigingen hun fokbeleid verder ontwikkeld.
Kleindierliefhebbers Nederland

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

KLN herkent zich niet in de Zienswijze RDA

De RDA heeft op 19 mei 2022 de zienswijze Doden van dieren aan het licht gepubliceerd. Doel ervan is een breder debat over het doden van dieren te faciliteren. Dat doet de RDA aan de hand van een aantal ‘schurende kwesties’. Eén ervan betreft raskonijnen. Helaas herkent Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) zich totaal niet in de geschetste situatie rond het fokken en doden van raskonijnen in deze zienswijze. De reactie KLN is verzonden aan de RDA. KLN en KleindierNed gaan deze zomer in gesprek met de RDA. De reactie is ook ter kennis gebracht aan het Ministerie van LNV. KLN en KleindierNed hebben juist het onderwerp doden van dieren als belangrijk onderwerp aangepakt in lijn met de 4 aanbevelingen van de RDA. Dit is door de RDA bevestigd.