Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Iedere organisatie van KleindierNed voert beleid om dierenwelzijn te bevorderen, passend bij de eigen organisatie. Samen werken we aan de verbetering van de zorg voor het welzijn van de gehouden dieren. Dierhouderijrichtlijnen waarin huisvesting en verzorging van dieren aan bod komen zijn een belangrijk middel hierbij.

Gezamenlijk hebben wij een monografie Houderijrichtlijnen voor de gehouden dieren binnen KleindierNed opgesteld. Houderijrichtlijnen zijn dynamisch. Nieuwe inzichten over het houden van dieren worden steeds verwerkt.

Ook gezamenlijk hebben wij een document ontwikkeld over het verantwoord omgaan met het doden van dieren in de dierliefhebberij. Het mogen doden van dieren is belangrijk in de fokkerij van kippen, eenden, konijnen en duiven. Lees hier het interview met Levende Have waarin Jan Dirk Nijkamp en Sible Westendorp dit toelichten. Inmiddels zijn duizenden leden van onze organisaties geïnstrueerd door onze dierenartsen. Op dit moment staan er geen nieuwe workshops ‘verantwoord doden van dieren’ gepland. Mocht u belangstelling hebben mail dan naar inf0@kleindierned.nl dan bezien wij of er genoeg belangstelling is om een workshop te organiseren.

Amendement Partij voor de Dieren

De PvdD heeft op 30 maart 2023 een herzien amendement ingediend op de Wet dieren om excessen bij het doden van dieren beter te kunnen bestraffen. Ook KleindierNed wordt kotsmisselijk van zulke excessen. Het oorspronkelijk ingediende amendement had tot gevolg dat de hele kleindierhouderij in de knel komt. Uit de brief van de Minister Adema aan de TK blijken verder de uitvoerings- en handhavingsproblemen van de voorgestelde wetswijziging. Wij hebben gepleit voor een andere aanpak van de excessen (hoeveel?) en hebben dat in een brief aan de Minister en de TK laten weten. De dierenartsen van KleindierNed geven  voorlichting en hebben zo al meer dan 1000 fokkers bereikt. Zie bericht in de Stentor. Het herziene amendement is besproken op 11 mei in een  Plenair debat en op 16 mei aangenomen. Het amendement biedt de mogelijkheid om via AMvB uitzonderingen te maken op het verbod om als hobbyhouder dieren zelf te kunnen doden in geval van ondraaglijk lijden of voor consumptie. De Minister liet doorschemeren dat hij dit ook overweegt na vragen hierover van Caroline van der Plas van BBB en Roelof Bisschop van de SGP. Het is jammer dat Frank Wassenberg van de PvdD eindeloos de excessen herhaalde uit het verleden (dat benoemde hij zelf zo) en hij weinig weerwoord kreeg op de wijze waarop ras en fokverenigingen zich inzetten voor een verantwoord fokbeleid, waaronder het verantwoord doden wanneer dit aan de orde is. Wij worden door LNV betrokken bij het vormgeven van de AMvB die de uitzonderingen zal regelen.

Fokbeleid

Tenslotte hebben diverse verenigingen hun fokbeleid verder ontwikkeld.
Kleindierliefhebbers Nederland

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

KLN herkent zich niet in de Zienswijze RDA

De RDA heeft op 19 mei 2022 de zienswijze Doden van dieren aan het licht gepubliceerd. Doel ervan is een breder debat over het doden van dieren te faciliteren. Dat doet de RDA aan de hand van een aantal ‘schurende kwesties’. Eén ervan betreft raskonijnen. Helaas herkent Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) zich totaal niet in de geschetste situatie rond het fokken en doden van raskonijnen in deze zienswijze. De Reactie van KLN is verzonden aan de RDA. KLN en KleindierNed hebben op 6 oktober 2022 met dhr. Staman, voorzitter van de RDA hierover gesproken. De reactie van KLN is ook ter kennis gebracht aan het Ministerie van LNV. KLN en KleindierNed hebben juist het onderwerp doden van dieren als belangrijk onderwerp aangepakt in lijn met de 4 aanbevelingen van de RDA. Dit is door de RDA bevestigd.