Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

KleindierNed zet zich in voor Europese en Nederlandse regels die passend zijn bij de wijze waarop wij onze dieren houden. Wij werken hierbij samen met Europese en Nederlandse dierhouderijorganisaties en met het Ministerie van LNV.

Vanaf 21 april 2021 is de Europese Diergezondheidsverordening van kracht. Deze regels zijn rechtstreeks geldig in alle lidstaten. De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren vervalt.

De Wet dieren is aangepast. Zie ook het Besluit diergezondheid en de Regeling diergezondheid.  Kijk verder bij Wijzigingen wet- en regelgeving om te weten wat de laatste wijzigingen zijn. Een overzicht van alle relevante wet- en regelgeving m.b.t. dieren treft u hier aan. 
Op 6 juli 2022 heeft minister Staghouwer de huis- en hobbydierenlijst naar de Tweede Kamer is gestuurd. Op 8 juni 2023 heeft Minister Adema in een brief laten weten dat de invoering voorzien is voor 1 juli 2024. Dan mogen nog slechts 30 zoogdieren gehouden mogen worden. De lijst is alleen van toepassing op zoogdieren. KleindierNed is het niet er niet mee eens dat damherten, de Russische dwerghamster, de chinchilla en een aantal andere kleine knagers niet langer gehouden mogen worden. Damherten worden al eeuwen gehouden en de kleine knagers al 100 jaar. In de consultatie voor aanpassing van de regels om de huis- en hobbylijst in te voeren is onderbouwd waarom. Op 27 september 2023 vergadert de TK commissie over de lijst. KleindierNed heeft zijn bezwaren opnieuw kenbaar gemaakt in een brief.

De Partij voor de Dieren heeft amendementen ingediend op de Wet dieren die zijn aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Het belangrijkste amendement houdt in dat dieren niet langer aangepast worden aan het houderijsysteem maar dat de houderij wordt aangepast aan de behoeften van dieren . Wat dit precies voor gevolgen heeft weet nog niemand. Het ministerie van LNV brengt nu de juridische gevolgen in beeld. Het lijkt erop dat gezelschapsdieren buiten beschouwing blijven. Wij zorgen ervoor dat de stem van KleindierNed gehoord wordt.

De invoering van de Europese Diergezondheidsverordening heeft grote gevolgen voor veel dierhouders.  Vooral op het gebied van registratie en op het gebied van verplaatsingen van dieren naar andere lidstaten om dieren uit te wisselen, om naar tentoonstellingen te gaan of voor het houden van wedvluchten met postduiven. Wij zetten ons samen met de Entente Européenne en de FCI in voor aanpassingen van deze regels. Zie de brief van 15 april 2021 aan de Europese Commissie.

  • De registratie nog niet van kracht is, er komt nog een regeling met uitzonderingen.
  • Voor postduiven verandert er niets.
  • De invoering van het diergezondheidscertificaat bij verplaatsingen van dieren over de grens is sinds 15-10-2021 van kracht. 

Definities
De Europese Diergezondheidsverordening en het Besluit diergezondheid kennen de volgende definities:

  • in gevangenschap gehouden vogels: vogels die niet gehouden worden voor de productie van vlees en eieren
  • pluimvee: vogels die gehouden worden voor de productie van vlees en eieren (bedrijfsmatig)
  • gezelschapsdieren: particulier gehouden vogels met uitzondering van kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae). Wij noemen deze vogels ‘siervogels’, maar de Europese diergezondheidsverordening kent dit begrip niet.