Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

KleindierNed zet zich in voor Europese en Nederlandse regels die passend zijn bij de wijze waarop wij onze dieren houden. Wij werken hierbij samen met Europese en Nederlandse dierhouderijorganisaties en met het Ministerie van LNV.

Vanaf 21 april 2021 is de Europese Diergezondheidsverordening van kracht. Deze regels zijn rechtstreeks geldig in alle lidstaten. De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren vervalt.

De Wet dieren wordt aangepast. Daarvoor komt in de Wet dieren een Besluit diergezondheid  en een Ministeriële Regeling (MR) die geconsulteerd is. Ook KleindierNed heeft een reactie ingezonden. Dit besluit en deze ministeriële regeling werken door in andere Besluiten van de Wet dieren. Zodra al deze besluiten zijn aangepast op Wetten.nl zullen wij dit hier aangeven. Klik hier voor het overzicht van de Wet dieren, de besluiten en de regelingen. Kijk verder bij Wijzigingen wet- en regelgeving om te weten wat de laatste wijzigingen zijn.

De Partij voor de Dieren heeft amendementen ingediend op de Wet dieren die zijn aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Het belangrijkste amendement houdt in dat dieren niet langer aangepast worden aan het houderijsysteem maar dat de houderij wordt aangepast aan de behoeften van dieren . Wat dit precies voor gevolgen heeft weet nog niemand. Het ministerie van LNV brengt nu de juridische gevolgen in beeld. Het lijkt erop dat gezelschapsdieren buiten beschouwing blijven. Wij zorgen ervoor dat de stem van KleindierNed gehoord wordt.

De invoering van de Europese Diergezondheidsverordening heeft grote gevolgen voor veel dierhouders.  Vooral op het gebied van registratie en op het gebied van verplaatsingen van dieren naar andere lidstaten om dieren uit te wisselen, om naar tentoonstellingen te gaan of voor het houden van wedvluchten met postduiven. Wij zetten ons samen met de Entente Européenne en de FCI in voor aanpassingen van deze regels. Zie de brief van 15 april 2021 aan de Europese Commissie.

  • De registratie nog niet van kracht is, er komt nog een regeling met uitzonderingen.
  • Voor postduiven verandert er niets.
  • De invoering van het diergezondheidscertificaat bij verplaatsingen van dieren over de grens is uitgesteld zijn tot 15-10-2021. 

Definities
De Europese Diergezondheidsverordening en het Besluit diergezondheid kennen de volgende definities:

  • in gevangenschap gehouden vogels: vogels die niet gehouden worden voor de productie van vlees en eieren
  • pluimvee: vogels die gehouden worden voor de productie van vlees en eieren (bedrijfsmatig)
  • gezelschapsdieren: particulier gehouden vogels met uitzondering van kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae). Wij noemen deze vogels ‘siervogels’, maar de Europese diergezondheidsverordening kent dit begrip niet.