Dierziektepreventie en -bestrijding

Dierziektepreventie en -bestrijding

Waar is het geregeld?

In de Gedelegeerde verordening 2020/687 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429  staan nadere regels voor houderijen van landdieren op gebied van preventie en bestrijding van dierziekten. In de Gedegeerde Verordening (EU) 2020/688 wat betreft diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren.  Aanvullend hierop zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet dieren. Daarvoor is het besluit Diergezondheid  (ligt ter vaststelling bij de TK) en een Regeling Diergezondheid opgesteld (in consultatie tot 22 april). 

Aandachtspunten

Wij letten erop of de huidige regels voor hobbydieren wijzigen. Voor twee dierziekten zijn de Europese regels aangescherpt, namelijk voor vogelgriep (Aviaire Influenza) en voor Psittacosis (papegaaienziekte)

Aviaire Influenza

Per 19 april 2023 is het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza herzien. Wij hebben voorgesteld om houders met minder 50 risicovogels buiten de afschermplicht te houden. Dat is niet overgenomen. Op 30 mei 2023 bespreken we dit voorstel met LNV. Hobbyvogels spelen geen noemenswaardige rol in de verspreiding van vogelgriep. Daarom moeten zij zoveel mogelijk met rust gelaten worden.

Wat gaat er veranderen?

Bij uitbraak van vogelgriep bij vogels van een een hobbyhouder moet de overheid een beperkingszone en een bewakingszone instellen. Voorheen was dat alleen verplicht bij een besmetting bij een commercieel bedrijf. Gelukkig is er ruimte in de wetgeving voor LNV om af te wijken van de dan verplichte maatregelen (artikel 22). Als de uitbraak zich voordoet in een houderij waar maximaal 50 in gevangenschap levende vogels worden gehouden (artikel 23 lid c), op een tijdelijke tentoonstelling (artikel 21 lid 3e) en bij houderijen waar dieren die op voorhand officieel als zeldzame rassen zijn geregistreerd, met dieren met een naar behoren gerechtvaardigde hoge genetische, culturele of educatieve waarde  (artikel13 lid 2).

Psittacosis

In de Gedelegeerde verordening (EU) 2020/688 is in artikel 59 geregeld dat papegaaien die naar een tentoonstelling gaan aan voorwaarden moeten voldoen om risico’s op verspreiding van Psittacosis tegen te gaan. Nederland heeft nu besloten dat deze regels ook moeten gelden voor papegaaien die naar een tentoonstelling in Nederland gaan. Dat is opgenomen in de Regeling diergezondheid die in consultatie is. KleindierNed heeft samen met andere kleinschalige en hobbymatige dierhouderijorganisaties hierop gereageerd.